REGULAMIN OPERATORA ZAGADEK

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
  • Organizator – Iwona Hossa-Derewecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SOPRAN Iwona Hossa-Derewecka, adres do doręczeń: os. Piastowskie, nr 120, lok. 139, 61-166 Poznań,
  • OPERAtorZAGADEK – obiekt zlokalizowany pod adresem: Os. Piastowskie 78 lok. 30, w którym Organizator prowadzi działalność w zakresie prowadzenia gier na zasadach ścieżki edukacyjnej,
  • Uczestnik gry – osoba fizyczna biorąca udział w grze na zasadach ścieżki edukacyjnej,
 2. Każda osoba przystępująca do gry oraz dokonująca rezerwacji terminu gry zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników gry. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://operatorzagadek.pl oraz w miejscu gry w sposób widoczny, umożliwiający zapoznanie się uczestnikom gry z jego treścią przed przystąpieniem do gry oraz dokonaniem rezerwacji.
 3. Podczas gry w miejscu OPERAtorZAGADEK uczestnicy gry zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi Operatora .
 4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, obsługa OPERAtoraZAGADEK za ma prawo poprosić uczestnika gry o opuszczenie OPERAtoraZAGADEK, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 5. Uczestnicy gry zobowiązani są do zachowania ostrożności podczas gry.
 6. W przypadku pozostawienia jakichkolwiek przedmiotów przez uczestników gry obsługa OPERAtoraZAGADEK ma prawo skontaktować się z ich właścicielem. W przypadku braku odbioru pozostawionych przedmiotów, przedmioty zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich znalezienia przekazane właściwemu staroście lub policji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 ze zm.).
 7. W przypadkach rezerwacji dokonanej za pośrednictwem strony http://operatorzagadek.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem portalu LockMe na stronie lockme.pl, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) uczestnikowi gry oraz osobie rezerwującej nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem oraz wydarzeniami rozrywkowymi ze względu na oznaczenie w umowie dnia lub okresu świadczenia usługi.
 8. W przypadkach rezerwacji dokonanej w miejscu OPERAtorZAGADEK prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

§2. REZERWACJE

 1. Rezerwacji terminów można dokonać na stronie http://operatorzagadek.pl za pośrednictwem formularza, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 721 874 022, osobiście w miejscu OPERAtorZAGADEK lub za pośrednictwem portalu LockMe na stronie lockme.pl.
 2. Dokonując rezerwacji wskazać należy liczbę uczestników, wybór pokoju, datę i godzinę rezerwowanej Gry, wersję językową gry i kontakt do osoby dokonującej rezerwacji.
 3. Rezerwacji można dokonać indywidualnie lub grupowo. Rezerwacje grupowe dotyczą przypadków zorganizowanych grup np. imprez integracyjnych, wieczorów kawalerskich i innych spotkań towarzyskich, w których uczestniczy większa liczba osób niż 8 osób, a także rezerwacji obejmujących więcej niż jeden pokój tego samego dnia.
 4. Osoba dokonująca rezerwacji grupowej, a także rezerwacji obejmujących więcej niż jeden pokój tego samego dnia, zobowiązana jest do uiszczenia całości ceny wskazanej w cenniku na konto OPERAtoraZAGADEK najpóźniej na 3 dni przed terminem odbycia gry. W przypadku braku odnotowania na rachunku środków w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym rezerwacja zostanie anulowana.
 5. W przypadku rezerwacji dokonanej za pośrednictwem portalu LockMe, możliwa jest rezygnacja lub zmiana terminu rezerwacji jedynie gdy została zgłoszona minimum 24 godziny przed planowaną grą.
 6. W przypadku rezerwacji terminu gry tego samego dnia co dzień rezerwacji, osoba dokonująca rezerwacji proszona jest o jej potwierdzenie pod numerem telefonu: +48 721 874 022.
 7. Obsługa OPERAtoraZAGADEK ma prawo do kontaktu telefonicznego z osobą dokonującą rezerwacji w celu potwierdzenia rezerwacji w dzień gry lub na kilka dni przed zarezerwowanym terminem.
 8. Rezerwację dokonywaną za pomocą formularza na stronie należy potwierdzić za pomocą linku przesłanego za pośrednictwem e-mail zawierającego wiadomość o potwierdzeniu terminu.
 9. Pozostałe rezerwacje potwierdzane są RĘCZNIE, w kolejności otrzymanych zgłoszeń. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej osoba dokonująca rezerwacji proszona jest o kontakt.

§3. VOUCHERY

 1. Zakupu Vouchera (Prezentu) można dokonać osobiście w OPERAtorzeZAGADEK, za pośrednictwem portalu LockMe lub zamówić w wersji elektronicznej wysyłając e-mail na adres: kontakt@operatorzagadek.pl,
 2. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-8 osób.
 3. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.
 4. W przypadku zakupu Vouchera w OPERAtorzeZAGADEK płatność następuje wyłącznie gotówką lub kartą.
 5. W przypadku zamówienia Vouchera w wersji elektronicznej płatność następuje w sposób bezgotówkowy przelewem na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. Voucher zostanie przesłany drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.
 6. Realizacja Vouchera możliwa jest wyłączenie poprzez dokonanie rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie pod numerem telefonu +48 721 874 022 lub osobiście w OPERAtorzeZAGADEK. W rezerwacji powinna znajdować się informacja z kodem Vouchera.
 7. Zmiana rezerwacji jest możliwa na 24 godziny przed planowaną. W przeciwnym przypadku Voucher uznaje się za wykorzystany, a rezerwacja przepada.
 8. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 9. Termin ważności Vouchera nie podlega wydłużeniu.
 10. Dane osobowe podawane przy zakupie Voucherów będą wykorzystywane jedynie do sprzedaży Voucherów oraz potwierdzenia dokonanej rezerwacji.

§4. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za grę można dokonać gotówką w PLN, kartą płatniczą lub Voucherem Prezentowym w OPERAtorzeZAGADEK. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.
 2. Organizator dopuszcza możliwość zapłaty za grę bezgotówkowo za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Organizatora, jednakże w takim przypadku uznaje się dokonanie płatności z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się również przedstawienie przez Uczestnika gry wydruku potwierdzenia przelewu.
 3. W przypadku rezerwacji terminu gry za pośrednictwem portalu LockMe zapłata ceny następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu LockMe.
 4. Koszty gier reguluje cennik będący załącznikiem nr 2 niniejszego regulaminu.

§5. ZASADY GRY ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

 1. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz uiszczeniu płatności za grę.
 2. Gra odbywa się na jednej z trzech ścieżek: Primadonna, Czarodziejski Flet oraz Czarodziejska Donna, która jest połączeniem ścieżek Primadonna i Czarodziejski Flet.
 3. Gra dostępna jest w języku polskim I angielskim. Możliwość wyboru języka gry występuje wyłącznie z chwilą dokonania rezerwacji.
 4. W grze może uczestniczyć od 2 do 8 graczy
 5. Przebieg gry jest monitorowany.
 6. Obsługa OPERAtoraZAGADEK jest upoważniona do odmowy uczestnictwa w grze osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. OPERAtorZAGADEK nie jest wyposażony w poczekalnię
 8. Warunkiem uczestnictwa w grze jest wysłuchanie wprowadzenia do gry, zasad gry, zasad postepowania z wyposażeniem ścieżki oraz zapoznanie się z regulaminem. Aby punktualnie rozpocząć grę, gracze zobowiązani są przybyć 10 minut przed rozpoczęciem gry.
 9. Specyfika gry oraz harmonogram rezerwacji w przypadku spóźnienia się uczestników gry na zarezerwowaną godzinę powoduje skrócenia czasu gry. W przypadku spóźnienia się uczestników gry powyżej 10 minut brak jest możliwości udziału w grze. W przypadku spóźnienia się jednego z uczestników gry lub takiej liczby uczestników, która powoduje uniemożliwienie przeprowadzenia gry Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy spóźnionemu uczestnikowi gry udziału w grze.
 10. Czas gry uzależniony jest od ścieżki:
  • Primadonna – maksymalny czas gry 75 minut,
  • Czarodziejski Flet – maksymalny czas gry 75 minut,
  • Czarodziejska Donna – jest połączeniem ścieżek Primadonna i Czarodziejski Flet – maksymalny czas gry 150 minut.
 11. Brak jest możliwości wydłużenia czasu gry.
 12. Gra może zostać przerwana w przypadku stwierdzenia przez obsługę OPERAtoraZAGADEK złego samopoczucia uczestnika gry lub innego zagrożenia dla uczestników gry.
 13. Podczas gry zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz. W OPERAtorzeZAGADEK obowiązuje kategoryczny zakaz robienia zdjęć oraz nagrywania filmów video. Każdy sprzęt, który jest przystosowany do robienia zdjęć lub kręcenia filmów w tym telefony komórkowe, kamerki sportowe itp. gracze zobowiązani są pozostawić w depozytach udostępnionych przez OPERAtorzZAGADEK, zamykanych na klucz. W przypadku stwierdzenia przez obsługę OPERAtoraZAGADEK, że uczestnicy gry używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, gra zostaje natychmiast przerwana, a osoba korzystająca ze sprzętu wyproszona z pokoju. W przypadku braku możliwości kontynuacji gry ze względu na wyproszenie osoby korzystającej z urządzenia rejestrującego obraz obsługa OPERAtoraZAGADEK uprawniona jest do wyproszenia całej grupy.
 14. Uczestnicy gry zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
 15. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

§6. BEZPIECZEŃSTWO

Drzwi wejściowe do pomieszczeń nie są zamykane na klucz

 1. Każde pomieszczenie wyposażony jest w dodatkowe wyjście umożliwiające opuszczenie gry.
 2. Otwarcie pomieszczenia gry bezwzględnie kończy grę.
 3. W każdym pomieszczeniu znajduje się gaśnica i koc gaśniczy, instrukcja obsługi gaśnicy i koca gaśniczego.
 4. W pomieszczeniach znajdują się elementy nie biorące udziału w grze (grzejniki c.o., gniazdka elektryczne, kratki wentylacyjne, i inne), które są one wyraźnie oznakowane żółtą naklejką z napisem „JA NIE GRAM”.
 5. Uczestnicy gry zobowiązani są do zachowania ostrożności w korzystaniu z wyposażenia ścieżek edukacyjnych. W przypadku stwierdzenia zniszczenia wyposażenia uczestnicy gry zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną Organizatora OPERAtoraZAGADEK lub zakupu nowego sprzętu. Wszystkie mechanizmy zastosowane w OPERAtorzeZAGADEK nie wymagają użycia siły.
 6. Zabronione jest wnoszenie do OPERAtoraZAGADEK ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów mogących zostać uznane za niebezpiecznych. W przypadku podejrzenia, że uczestnik gry wnosi ostre narzędzia lub przedmioty mogące zostać uznane za niebezpieczne do OPERAtoraZAGADEK obsługa OPERAtoraZAGADEK ma prawo o poproszenie uczestnika gry o opróżnienie kieszeni lub odsłonięcia miejsc potencjalnego ostrych narzędzi lub przedmiotów niebezpiecznych. W przypadku braku zastosowania się do próśb obsługi OPERAtoraZAGADEK uczestnik gry może zostać poproszony o opuszczenie OPERAtoraZAGADEK bez prawa zwrotu pieniędzy.
 7. W OPERAtorzeZAGADEK obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia używania e-papierosów innych urządzeń tego typu.
 8. Organizator gry nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
 9. Wszyscy uczestnicy gry biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik gry bezpośrednio po zakończonej grze ma prawo do złożenia reklamacji obsłudze OPERAtoraZAGADEK.
 2. Organizator jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji do udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację zawierającej decyzję o jej uznaniu lub odrzuceniu. W przypadku odrzucenia reklamacji uczestnik gry składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie odrzucenia reklamacji.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

§8. POLITYKA RODO

Mając na uwadze obowiązujące od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób dokonujących rezerwacji oraz uczestników gry jest – Iwona Hossa-Derewecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SOPRAN Iwona Hossa-Derewecka, adres do doręczeń: os. Piastowskie 120/139, 61-166 Poznań NIP: 7821735976, REGON: 381924499.
 2. Za bezpieczeństwo ochrony danych osobowych odpowiada Administrator danych z którym  można kontaktować się za pomocą wiadomości e-mail pod adresem: ihossa@o2.pl.
 3. Podane w formularzu rezerwacyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • niezbędnym do wykonania usługi, tj. rezerwacji terminu gry, przygotowania jej przebiegu, kontaktu telefonicznego w przypadku konieczności potwierdzenia uczestników gry obecności w ustalonym terminie. Podstawą przetwarzania danych osobowych w niniejszym celu jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba dokonująca rezerwacji oraz Uczestnik gry, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • dochodzenia roszczeń Administratora w przypadku dokonania przez Uczestnika gry szkody w obiekcie Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w niniejszym celu jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • marketingowym i reklamowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych w niniejszym celu jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • zabezpieczenie interesu prawnego lub ekonomicznego Administratora, które mogą być zagrożone w wyniku dochodzenia przez osobę rezerwującą lub Uczestnika gry roszczeń w stosunku do niego, w tym ustalenia właściciela przedmiotów pozostawionych w miejscu gry. Podstawą przetwarzania danych osobowych w niniejszym celu jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. W przypadku rezerwacji telefonicznej, dane osobowe przekazywane są w formie ustnej. Wybierając tę formę rezerwacji, osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.
 5. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu osoby dokonującej rezerwacji miejsca gry,
  4. adres zamieszkania w przypadku konieczności przesłania Vouchera za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  5. wizerunki uczestników gry.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi.

 1. W trakcie gry rejestrowane są wizerunki uczestników gry w celu umożliwienia obsłudze OPERAtoraZAGADEK danych prawidłowego świadczenia usługi. Administrator danych po zakończeniu gry przechowuje i przetwarza dane osobowe w celach archiwalnych przez okres 3 lat.
 2. Dane osobowe, z wyłączeniem wizerunków, będą przechowywane na serwerze strony Administratora danych przez okres niezbędny do poprawnego świadczenia usługi, jednak nie dłużej niż 3 lata licząc od dnia, w którym odbyła się gra. Po tym czasie wszelkie dane zostaną usunięte.
 3. W celach promocyjnych świadczonych przez Administratora usług (w tym publikacji w serwisie Facebook), po zakończeniu gry, Administrator danych proponuje wykonanie pamiątkowego zdjęcia uczestnikom gry. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia oraz jego publikację jest dobrowolne.
 4. Uczestnikom gry o osobom dokonującym rezerwacji przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.