REGULAMIN

REGULAMIN OPERATORA ZAGADEK

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

1) Organizator – Iwona Hossa-Derewecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TALENT CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ IWONY HOSSY adres do doręczeń:        os. Oświecenia, nr 84, lok. 1, 61-211 Poznań,
2) Operator zagadek – obiekt zlokalizowany pod adresem: Os. Piastowskie 78 lok. 30, w którym Organizator prowadzi działalność w zakresie prowadzenia gier na zasadach            escape room.
3) Uczestnik gry – osoba fizyczna biorąca udział w grze na zasadach escape room

2. Każda osoba przystępująca do gry oraz dokonująca rezerwacji terminu gry zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Niniejszy regulamin obowiązuje                  wszystkich uczestników gry. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://operatorzagadek.pl oraz w miejscu gry w sposób widoczny, umożliwiający zapoznanie się            uczestnikom gry z jego treścią przed przystąpieniem do gry oraz dokonaniem rezerwacji.
3. Podczas gry w Operatorze zagadek uczestnicy gry zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi Operatora .
4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, obsługa Operatora zagadek ma prawo poprosić uczestnika gry o opuszczenie Operatora zagadek, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
5. Uczestnicy gry zobowiązani są do zachowania ostrożności podczas gry.
6. W przypadku pozostawienia jakichkolwiek przedmiotów przez uczestników gry obsługa Operatora zagadek ma prawo skontaktować się z ich właścicielem. W przypadku braku           odbioru pozostawionych przedmiotów, przedmioty zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich znalezienia przekazane właściwemu staroście lub policji           zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 ze zm.).
7. W przypadkach rezerwacji dokonanej za pośrednictwem strony http://operatorzagadek.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem portalu LockMe na stronie www.lockme.pl, zgodnie      z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) uczestnikowi gry oraz osobie rezerwującej nie przysługuje prawo odstąpienia        od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem oraz wydarzeniami                  rozrywkowymi ze względu na oznaczenie w umowie dnia lub okresu świadczenia usługi.
8. W przypadkach rezerwacji dokonanej w Operator zagadek prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

§2 REZERWACJE

1. Rezerwacji terminów można dokonać na stronie http://operatorzagadek.pl za pośrednictwem formularza, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 721 874 022, osobiście                 w Operatorze zagadek lub za pośrednictwem portalu LockMe na stronie www.lockme.pl.
2. Dokonując rezerwacji wskazać należy liczbę uczestników, wybór pokoju, datę i godzinę rezerwowanej Gry, wersję językową gry i kontakt do osoby dokonującej rezerwacji.
3. Rezerwacji można dokonać indywidualnie lub grupowo. Rezerwacje grupowe dotyczą przypadków zorganizowanych grup np. imprez integracyjnych, wieczorów kawalerskich               i innych spotkań towarzyskich, w których uczestniczy większa liczba osób niż 6, a także rezerwacji obejmujących więcej niż jeden pokój tego samego dnia.
4. Osoba dokonująca rezerwacji grupowej, a także rezerwacji obejmujących więcej niż jeden pokój tego samego dnia, zobowiązana jest do uiszczenia całości ceny wskazanej                 w cenniku na konto 70 1140 2004 0000 3702 78271584 najpóźniej na 3 dni przed terminem odbycia gry. W przypadku braku odnotowania na rachunku konto 70 1140 2004 0000       3702 78271584 środków w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym rezerwacja zostanie anulowana.
5. W przypadku rezerwacji dokonanej za pośrednictwem portalu LockMe, możliwa jest rezygnacja lub zmiana terminu rezerwacji jedynie gdy została zgłoszona minimum 24 godziny     przed planowaną grą.
6. W przypadku rezerwacji terminu gry tego samego dnia co dzień rezerwacji, osoba dokonująca rezerwacji proszona jest o jej potwierdzenie pod numerem telefonu:                                 +48 721 874 022.
7. Obsługa Operatora zagadek zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z osobą dokonującą rezerwacji w celu potwierdzenia rezerwacji w dzień gry lub na kilka dni przed       zarezerwowanym terminem.
8. Rezerwację dokonywaną za pomocą formularza na stronie należy potwierdzić za pomocą linku przesłanego za pośrednictwem e-mail zawierającego wiadomość o potwierdzeniu       terminu.
9. Pozostałe rezerwacje potwierdzane są RĘCZNIE, w kolejności otrzymanych zgłoszeń. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej               w terminie 3 godzin od zamówienia osoba dokonująca rezerwacji proszona jest o kontakt.

§3 VOUCHERY

1. Zakupu Vouchera (Prezentu) można dokonać osobiście w Operatorze zagadek, za pośrednictwem portalu LockMe lub zamówić w wersji elektronicznej wysyłając e-mail na adres:     kontakt@operatorzagadek.pl.
2. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-6 osób.
3. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.
4. W przypadku zakupu Vouchera w Operatorze zagadek płatność następuje gotówką lub kartą.
5. W przypadku zamówienia Vouchera w wersji elektronicznej płatność następuj w sposób bezgotówkowy przelewem na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. Voucher       zostanie przesłany drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.
6. Realizacja Vouchera możliwa jest wyłączenie poprzez dokonanie rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie pod numerem telefonu                         +48 721 874 022 lub osobiście w Operatorze zagadek. W rezerwacji powinna znajdować się informacja z kodem Vouchera.
7. Zmiana rezerwacji jest możliwa na 24 godziny przed planowaną. W przeciwnym przypadku Voucher uznaje się za wykorzystany, a rezerwacja przepada.
8. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.
9. Termin ważności Vouchera nie podlega wydłużeniu.
10. Dane osobowe podawane przy zakupie Voucherów będą wykorzystywane jedynie do sprzedaży Voucherów oraz potwierdzenia dokonanej rezerwacji.

§4 PŁATNOŚCI

1. Płatności za grę można dokonać gotówką w PLN, kartą płatniczą lub Voucherem Prezentowym w Operatorze zagadek. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.
2. Organizator dopuszcza możliwość zapłaty za grę bezgotówkowo za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Organizatora, jednakże w takim przypadku uznaje się           dokonanie płatności z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się również przedstawienie przez Uczestnika gry wydruku potwierdzenia       przelewu.
3. W przypadku rezerwacji terminu gry za pośrednictwem portalu LockMe zapłata ceny następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu LockMe.
4. Koszty gier reguluje cennik będący załącznikiem nr 2 niniejszego regulaminu.

§5 ZASADY GRY

1. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz uiszczeniu płatności za grę.
2. Gra odbywa się w jednym z trzech pokoi: Primadonna, Czarodziejski Flet oraz Czarodziejska Donna, która jest połączeniem pokoi Primadonna i Czarodziejski Flet.
3. Gra dostępna jest w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Możliwość wyboru języka gry występuje wyłącznie z chwilą dokonania rezerwacji.
4. W grze może uczestniczyć od 2 do 6 graczy
5. Przebieg gry jest monitorowany.
6. Obsługa Operatora zagadek jest upoważniona odmówić uczestnictwa w grze osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Operator zagadek nie jest wyposażony w poczekalnie tylko małe pomieszczenie służące do wprowadzenia uczestników gry oraz do zapoznania ich z regulaminem, W związku           z powyższym uczestnicy gry mogą przybyć do Operatora zagadek nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem gry.
8. Specyfika gry oraz harmonogram rezerwacji w przypadku spóźnienia się uczestników gry na zarezerwowaną godzinę powoduje skrócenia czasu gry. W przypadku spóźnienia się       uczestników gry powyżej 10 minut brak jest możliwości udziału w grze. / W przypadku spóźnienia się jednego z uczestników gry lub takiej liczby uczestników, która powoduje             uniemożliwienie przeprowadzenia gry Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy spóźnionemu uczestnikowi gry udziału w grze.
9. Czas gry uzależniony jest od pokoju:
             1) Primadonna – maksymalny czas gry 90 minut,
             2) Czarodziejski Flet – maksymalny czas gry 60 minut,
             3) Czarodziejska Donna – jest połączeniem pokoi Primadonna i Czarodziejski Flet – maksymalny czas gry 150 minut.
10. Brak jest możliwości wydłużenia czasu gry.
11. Gra może zostać przerwana w przypadku stwierdzenia przez obsługę Operatora zagadek złego samopoczucia uczestnika gry lub innego zagrożenia dla uczestników gry.
12. Podczas gry zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz. W Operatorze zagadek obowiązuje kategoryczny zakaz robienia           zdjęć oraz nagrywania filmów video. Każdy sprzęt, który jest przystosowany do robienia zdjęć lub kręcenia filmów w tym telefony komórkowe, kamerki sportowe itp. gracze                 zobowiązani są pozostawić w depozytach udostępnionych przez Operatora zagadek, zamykanych na klucz. W przypadku stwierdzenia przez obsługę Operatora zagadek, że                 uczestnicy gry używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, gra zostaje natychmiast przerwana, a osoba korzystająca ze sprzętu wyproszona z pokoju.                   W przypadku braku możliwości kontynuacji gry ze względu na wyproszenie osoby korzystającej z urządzenia rejestrującego obraz obsługa Operatora zagadek uprawniona jest do       wyproszenia całej grupy.
13. Uczestnicy gry zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
14. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

§6 BEZPIECZEŃSTWO

1. W każdy pokój wyposażony jest w dodatkowe wyjście umożliwiające opuszczenie gry.
2. Otwarcie pokoju za pomocą przycisku awaryjnego powoduje otrawcie dodatkowych oznakowanych drzwi, uruchamia alarm i bezwzględnie kończy grę.
3. W każdym pokoju znajduje się gaśnica i koc gaśniczy, instrukcja obsługi gaśnicy i koca gaśniczego oraz plan ewakuacji.
4. W pokojach znajdują się elementy nie biorące udziału w grze (grzejniki c.o., gniazdka elektryczne, kratki wentylacyjne, i inne), które są one wyraźnie oznakowane żółtą naklejką            z napisem „JA NIE GRAM”.
5. Uczestnicy gry zobowiązani są do zachowania ostrożności w korzystaniu z wyposażenia pokoi. W przypadku stwierdzenia zniszczenia wyposażenia uczestnicy gry zobowiązani         są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną Organizatora Operatora zagadek lub zakupu nowego sprzętu. Wszystkie mechanizmy zastosowane w Operatorze     zagadek nie wymagają użycia siły.
6. Zabronione jest wnoszenie do Operatora zagadek ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów mogących zostać uznane za niebezpiecznych. W przypadku podejrzenia, że                     uczestnik gry wnosi ostre narzędzia lub przedmioty mogące zostać uznane za niebezpieczne do Operatora zagadek obsługa Operatora zagadek ma prawo o poproszenie                     uczestnika gry o opróżnienie kieszeni lub odsłonięcia miejsc potencjalnego ostrych narzędzi lub przedmiotów niebezpiecznych. W przypadku braku zastosowania się do próśb           obsługi Operatora zagadek uczestnik gry może zostać poproszony o opuszczenie Operatora zagadek bez prawa zwrotu pieniędzy.
7. W Operatorze zagadek obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia używania e-papierosów innych urządzeń tego typu.
8. Organizator gry nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
9. Wszyscy uczestnicy gry biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik gry bezpośrednio po zakończonej grze ma prawo do złożenia reklamacji obsłudze Operatora zagadek.
2. Organizator jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji do udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację zawierającej decyzję o jej uznaniu lub odrzuceniu.         W przypadku odrzucenia reklamacji uczestnik gry składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie odrzucenia reklamacji.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

POLITYKA RODO

Mając na uwadze obowiązujące od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych osób dokonujących rezerwacji oraz uczestników gry jest – Iwona Hossa-Derewecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą                   TALENT CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ IWONY HOSSY Iwona Hossa-Derewecka, adres do doręczeń: os. Oświecenia, nr 84, lok. 1, 61-211 Poznań NIP: 7821735976,                 REGON: 381924499.
2. Za bezpieczeństwo ochrony danych osobowych odpowiada Administrator danych z którym można kontaktować się za pomocą wiadomości e-mail pod adresem:                                   kontakt@operatorzagadek.pl
3. Podane w formularzu rezerwacyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu:
         1) niezbędnym do wykonania usługi, tj. rezerwacji terminu gry, przygotowania jej przebiegu, kontaktu telefonicznego w przypadku konieczności potwierdzenia uczestników gry                obecności w ustalonym terminie. Podstawą przetwarzania danych osobowych w niniejszym celu jest konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba dokonująca                    rezerwacji oraz Uczestnik gry, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
         2) dochodzenia roszczeń Administratora w przypadku dokonania przez Uczestnika gry szkody w obiekcie Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych                              w niniejszym celu jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
         3) marketingowym i reklamowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych w niniejszym celu jest uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
         4) zabezpieczenie interesu prawnego lub ekonomicznego Administratora, które mogą być zagrożone w wyniku dochodzenia przez osobę rezerwującą lub Uczestnika gry                           roszczeń w stosunku do niego, w tym ustalenia właściciela przedmiotów pozostawionych w miejscu gry. Podstawą przetwarzania danych osobowych w niniejszym celu jest               uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. W przypadku rezerwacji telefonicznej, dane osobowe przekazywane są w formie ustnej. Wybierając tę formę rezerwacji, osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na                          przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3.
5. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:
          1) imię, nazwisko,
          2) adres e-mail,
          3) numer telefonu osoby dokonującej rezerwacji miejsca gry,
          4) adres zamieszkania w przypadku konieczności przesłania Vouchera za pośrednictwem Poczty Polskiej,
          5) wizerunki uczestników gry.
Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi.
6. W trakcie gry rejestrowane są wizerunki uczestników gry w celu umożliwienia obsłudze Operatora zagadek danych prawidłowego świadczenia usługi. Administrator danych po            zakończeniu gry przechowuje i przetwarza dane osobowe w celach archiwalnych przez okres 3 lat.
7. Dane osobowe, z wyłączeniem wizerunków, będą przechowywane na serwerze strony Administratora danych przez okres niezbędny do poprawnego świadczenia usługi, jednak         nie dłużej niż 3 lata licząc od dnia, w którym odbyła się gra. Po tym czasie wszelkie dane zostaną usunięte.
8. W celach promocyjnych świadczonych przez Administratora usług (w tym publikacji w serwisie Facebook), po zakończeniu gry, Administrator danych proponuje wykonanie                 pamiątkowego zdjęcia uczestnikom gry. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia oraz jego publikację jest dobrowolne.
9. Uczestnikom gry o osobom dokonującym rezerwacji przysługuje prawo do:
          1) dostępu do swoich danych osobowych,
          2) sprostowania swoich danych osobowych,
          3) usunięcia swoich danych osobowych,
          4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
          5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
          6) przenoszenia swoich danych osobowych,
          7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

O Nas

Do zabawy zapraszają pasjonaci gry i zawodowi muzycy, trębacz i Primadonna – solistka światowych scen operowych, naoczny świadek przedstawionych historii.

Nasze Pokoje

Prima Donna
Czarodziejski Flet
Czarodziejska Donna

 

Kontakt z nami

kontakt@operatorzagadek.pl

721 874 022​

Os. Piastowskie 78 lokal 30 na piętrze obok fryzjera

numer  konta: 70 1140 2004 0000 3702 7827 1584

Close Menu